1. Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.1 De overeenkomst tussen Rijschool Alfabet en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier vermelde opleiding. De studie-overeenkomst komt tot stand op het moment dat Rijschool Alfabet een door de cursist ondertekend inschrijfformulier heeft ontvangen.

1.2 Op deze overeenkomst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

  1. Toelating tot de opleiding.

Voorafgaand aan de inschrijving voor- en de eventuele toelating tot- een opleiding kan op verzoek van de aspirant-cursist een gesprek gevoerd worden met de directeur of een van zijn medewerkers, met betrekking tot vooropleiding, werkervaring en studiemotivatie van de aspirant-cursist. De aspirant-cursist is dan in de gelegenheid vragen over de opleidingen te stellen en zijn wensen kenbaar te maken. Rijschool Alfabet behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot enige opleiding te weigeren.

  1. Verplichting Rijschool Alfabet.

3.1 Inrichting opleiding. Rijschool Alfabet verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving in de studiegids en/of op de website www.rijschoolalfabet.nl en in overeenstemming met eventuele doorvoer van overheidswege gegeven voorschriften. Rijschool Alfabet bereidt de cursist in de opleidingen voor rij-instructeur, af te nemen door het instituut IBKI, voor op het examen, teneinde het certificaat voor het geven van rijonderricht te behalen. Buiten dit kader zal Rijschool Alfabet vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal Rijschool Alfabet zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.

3.2 De opleidingen zijn erop gericht de vakbekwaamheid van de cursist te vergroten op het terrein van de verkeerseducatie. Rijschool Alfabet kan echter niet instaan voor het vinden van een passende werkkring, nadat de bevoegdheidspas voor het geven van rijonderricht is verkregen.

3.3 Rijschool Alfabet is gerechtigd een opleiding in een cursusplaats te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deelneemt. Zij zal dan de cursisten een vervangende opleiding aanbieden. Rijschool Alfabet is bovendien vrij de lessen voor alle categorieën bevoegdheidspassen geheel of gedeeltelijk in een gezamenlijke groep c.q. leslokaal te geven.

3.4 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt Rijschool Alfabet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.

3.5 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

  1. Verplichting cursist.

4.1 Inschrijving voor de gehele opleiding. De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.

4.2 Tijdelijke onderbreking opleiding. Indien de cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met Rijschool Alfabet onderbreking van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.

4.3 Cursuskosten Taxi opleiding. In de cursuskosten voor de Taxi opleiding zijn de studieboeken en online examentraining inbegrepen. Voor de praktijklessen en het praktijkexamen wordt een lesvoertuig ter beschikking gesteld.

4.4 Betaling. De cursist dient de cursuskosten in de eerste week van de maand te voldoen volgens het betalingsschema, opgenomen in de prijslijst behorende bij de studiegids en of genoemd op de website van Rijschool Alfabet bij betaling kan de cursist geen beroep doen op enige korting of verrekening ter zake door de cursist gestelde vorderingen op Rijschool Alfabet.

4.5 Gevolgen van niet betaling. Door enkele overschrijding van de in artikel 4.4 bedoelde termijnen is de cursist in gebreke en wordt de wettelijke rente en een toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. Rijschool Alfabet zal de cursist eenmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de cursist incassokosten dienen te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. Indien de cursist in gebreke is de cursuskosten te voldoen kan Rijschool Alfabet hem van deelname aan opleidingen uitsluiten.

  1. Intellectuele eigendomsrechten.

De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorende studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van Rijschool Alfabet. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden worden gekopieerd.

  1. Beëindiging.

6.1 De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving schriftelijk en aangetekend te annuleren zonder kosten. Na genoemde tijd is de cursist verplicht inschrijfgeld te betalen. 6.2 De overeenkomst tussen Rijschool Alfabet en de cursist die bij Rijschool Alfabet een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus.

6.3 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.

6.4 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg. Alleen de opleidingen die langer dan drie maanden duren kunnen tussentijds door beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

6.5 De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst ontbonden is.

6.6 In geval van tussentijdse beëindiging is de cursist de cursuskosten over de opzegtermijn verschuldigd.

6.7 Reeds tevoren betaalde cursuskosten worden aan de cursist terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst. Dit zal uiterlijk binnen 4 weken terug betaald worden.

6.8 Door deelname een actie verklaart deelnemer zich akkoord met bijbehorende actievoorwaarden.

Rijschool Alfabet is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rijschool Alfabet.

Als een cursist een klacht heeft, zal hij Rijschool Alfabet uiterlijk binnen drie weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis te stellen. Rijschool Alfabet zal de cursist binnen drie weken schriftelijk antwoorden met de bedoeling om indien de klacht gegrond blijkt deze zo spoedig mogelijk naar vermogen te verhelpen. Zie site voor de klachtprocedure

  1. Toepasselijk recht.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Rijschool Alfabet en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar, onder nummer  70632014. En op de website www.rijschoolalfabet.nl